Algemene voorwaarden Stimulus Personal Health Center


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende training die tussen Stimulus Personal Health Center (Maatschap Stimulus en per 1 juli 2021 Stimulus Training B.V.) en cliënt (natuurlijk persoon op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd) worden gesloten. Met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden verklaart u nadrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, huisregels en betalingsafspraken van Stimulus Personal Health Center en zich hieraan te zullen houden.


Artikel 1: Ingang lidmaatschap, abonnementen en Credits


1. Elk lidmaatschap start op de dag van inschrijving óf op de in de inschrijving aangegeven datum. Indien u lid wordt gedurende de lopende maand, wordt naar rato (pro-rato) een gebroken maandbedrag in rekening gebracht, waarna per de eerste van de volgende maand de eerste termijn van het lidmaatschap (maand, kwartaal of jaar) in gaat.


2. Afhankelijk van het lidmaatschap wordt deze verplicht afgenomen voor één maand of één jaar.


3. Stimulus Personal Health Center biedt verschillende abonnementen aan. Alle abonnementen en daarbij behorende actuele prijzen staan te allen tijde vermeld op de website: www.stimulusboz.nl. Bij de inschrijving wordt aangegeven voor welk abonnement, en daarbij behorende prijs, wordt gekozen.


4. Afhankelijk van het abonnement ontvangt u credits voor het afgesloten abonnement. Met deze credits kunt u zich inschrijven via Virtuagym op de training die aan uw abonnement is gekoppeld. Met de Credits kunt u twee weken vooruit boeken. De credits worden op zondag aangevuld.


Artikel 2: Bedenktijd/ herroeping


1. Gedurende de bedenktijd van 14 dagen na (digitale) ondertekening van de overeenkomst, heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen.


2. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat u gebruik maakt van de faciliteiten.


Artikel 3: Verlengen/ omzetten lidmaatschap


1. Alle lidmaatschappen worden automatisch stilzwijgend per maand verlengd na de eerste afgesproken periode.


2. Het omzetten van uw lidmaatschap kan na de contractueel afgesproken termijn per kalendermaand. U dient zelf zorg te dragen voor het omzetten van uw lidmaatschap, dit doet u door een email te sturen naar info@stimulusboz.nl. Indien niet tijdig is omgezet, wordt het lidmaatschap automatisch stilzwijgend verlengd met één maand, Tijdens deze periode blijft de verplichting bestaan de verschuldigde contributies aan Stimulus Personal Health Center te voldoen, ook wanneer er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten.


Artikel 4: Aanpassen lidmaatschap


1. Het is mogelijk om uw abonnement te upgraden naar een ‘groter’ abonnement of te downgraden, binnen de gekozen contractperiode. U sluit dan een nieuw termijn af dat minimaal de lengte moet hebben van uw resterende huidige contractperiode.


Artikel 5: Opzegging lidmaatschap


1. Opzeggen kan alleen schriftelijk door een email te sturen naar info@stimulusboz.nl  Indien wij uw opzegging (die via de mail is verstuurd), hebben verwerkt, ontvangt u binnen 5 werkdagen een e-mail bericht ter bevestiging.


2. Opzeggen kan na de contractueel afgesproken termijn per kalendermaand. Indien niet tijdig is opgezegd, wordt het lidmaatschap vervolgd voor de afgesproken periode. Tijdens deze periode blijft de verplichting bestaan de verschuldigde contributies aan Stimulus Personal Health Center te voldoen, ook wanneer er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Het volledig aantal maanden inclusief pro-ratoperiode moeten ten alle tijden worden voldaan.


3. Stimulus Personal Health Center hanteert een opzegtermijn van één maand, na de afgesproken contractperiode.


Artikel 6: Pauzeren lidmaatschap


1. Lidmaatschappen kunnen in geval van langdurige blessure of ziekte (van minimaal 3 weken) worden gepauzeerd, als gevolg waarvan de betaling tijdelijk stopt. U kunt deze pauzering aanvragen via info@stimulusboz.nl. Gaat het om een blessure of ziekte waarbij het herstel korter dan 3 weken duurt, dan lopen het lidmaatschap én de betaling door.


2. Achteraf pauzeren van een lidmaatschap is niet toegestaan. Het aanvragen van de pauzering dient vóór de pauzeringsperiode te geschieden. Verleende pauzeringen gaan in vanaf de eerste van de daaropvolgende kalendermaand.


3. In het geval van een (langdurige) vakantie of afwezigheid met een andere reden, kan het lidmaatschap niet gepauzeerd worden.


Artikel 7: Lidmaatschap strikt persoonlijk


1. Het lidmaatschap heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur en prijs. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.


Artikel 8: Annuleren training


1. Geboekte trainingen bij Stimulus Personal Health Center dienen uiterlijk 1 uur voor aanvang te worden afgemeld. Wanneer de training niet tijdig wordt geannuleerd, wordt er toch een credit in mindering gebracht. Deze kan helaas niet worden ingehaald.


Artikel 9: Openingstijden & tarieven


1. Stimulus Personal Health Center is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt Stimulus Personal Health Center zich het recht voor trainingen te annuleren, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan.


2. Wijzigingen van tarieven zullen worden doorgevoerd voor de nieuwe én lopende lidmaatschappen.


Artikel 10: Betaling


1. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geeft u toestemming aan Stimulus Personal Health Center waar u uzelf inschrijft om doorlopend incasso-opdrachten van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stimulus Personal Health Center. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving direct contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.


2. De betaling van uw lidmaatschap geschiedt voor de (eventuele) eenmalige kosten en pro-rato termijn van uw lidmaatschap direct bij inschrijving, en uiterlijk begin van de daaropvolgende maand middels automatische incasso. Om die reden bent u verplicht tot het opgeven van uw IBAN voor de maandelijkse incasso na deze termijn en derhalve bent u gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op uw rekening waarvan Stimulus Personal Health Center gemachtigd is te incasseren.


3. De verschuldigde contributie wordt per maand, aan het begin van de maand automatisch geïncasseerd.


4. Indien Stimulus Personal Health Center twee opeenvolgende incasso-opdrachten geen betaling heeft ontvangen is het volledige resterende bedrag van het gehele lidmaatschap opeisbaar en zal mogelijk een incassobureau ingeschakeld worden. De kosten hiervan komen voor uw rekening. De toegang tot Stimulus Personal Health Center zal worden geweigerd tot de betaling voldaan is.


5. De incasso van verschuldigde bedragen die niet worden voldaan binnen de door Stimulus Personal Health Center gestelde termijnen, worden overgedragen aan een incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Stimulus Personal Health Center moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ter uwer laste. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom (met een minimum van € 40,00 per vordering). Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigdheid wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom.


6. Indien Stimulus Personal Health Center geen automatische incasso kan uitvoeren of in geval van stornering behoudt Stimulus Personal Health Center zich het recht uw lidmaatschap per direct te beëindigen en een incassokantoor in te schakelen.


Artikel 11: Kledingvoorschriften & handdoekgebruik


1. Tijdens de trainingen dient te allen tijde correcte sportkleding te worden gedragen. Daarnaast is het aan te raden om een handdoek te gebruiken. Neem ook altijd een fles water mee voor tijdens of na de training.


Artikel 12: Orde/instructievoorschriften


1. Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen / doping te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke ontbinding van het lidmaatschap, zonder dat enig recht ontstaat op restitutie van betaalde contributie.


2. Leden dienen zich te houden aan de door Stimulus Personal Health Center (dan wel haar medewerkers) gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline (gepaste kleding naar oordeel van Stimulus Personal Health Center, alsmede het uiten van luidruchtig gedrag en/of onbetamelijke taal, zulks naar het oordeel van Stimulus Personal Health Center, dan wel de bij haar in dienst zijn de medewerkers). Bij overtreding is Stimulus Personal Health Center gerechtigd om leden de toegang tot de trainingen te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te ontbinden, zonder dat enig recht op restitutie van betaalde contributie ontstaat.


Artikel 13: Veiligheid en aansprakelijkheid


1. Het gebruik van de faciliteiten binnen Stimulus Personal Health Center geschiedt op eigen risico. Stimulus Personal Health Center is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schadeveroorzakende gebeurtenissen, tenzij Stimulus Personal Health Center hierbij opzet of grove schuld te verwijten is. Een eventuele aansprakelijkheid zal steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Stimulus Personal Health Center afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het eigen risico dat Stimulus Personal Health Center in verband met die verzekering in voorkomend geval draagt.


2. Het bewust of onbewust beschadigen van materiaal dat eigendom is van Stimulus Personal Health Center zal geheel worden verhaald op de betreffende klant. Vanaf dat moment is de klant verantwoordelijk voor het schadeloosstellen van Stimulus Personal Health Center, middels het betalen van een nieuwprijs voor het beschadigde object of middels tussenkomst van zijn of haar verzekeringsmaatschappij.


Artikel 14: Conformering overeenkomst


1. Ieder lid verklaart door ondertekening (middels versturing van een Stimulus Personal Health Center inschrijfformulier of machtiging tot automatische incasso) van de lidmaatschapsovereenkomst de door Stimulus Personal Health Center opgestelde algemene voorwaarden en de hierbij gestelde huisregels na te leven. Stimulus Personal Health Center is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet houdt aan de voorwaarden/regels de toegang voor een door Stimulus Personal Health Center te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde contributie ontstaat.


Artikel 15: Waardevolle spullen


1. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis of in de auto liggen. Laat je deze spullen bij ons achter, dan geschiedt dit geheel op eigen risico. Stimulus Personal Health Center dan wel onze trainers zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies, beschadiging, diefstal, e.d.


Artikel 16: Overige bepalingen


1. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaande algemene voorwaarden niet voorzien, worden uitsluitend door de directie van Stimulus Personal Health Center beoordeeld.


2. Op het lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing


Artikel 17: Wijzigingsbeding


1. Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen wij kenbaar maken